wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez FIRMĄ ARSTYLE z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 10, posługującą się numerem NIP 9491365938 i IDS 150333834.
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.hurtarstyle.pl zwanym kupującym, a ARSTYLE zwanym dalej Sprzedawcą / Administratorem.
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym hurtarstyle.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący, Klient oraz użytkownik są synonimami.
 • Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez ARSTYLE jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY, CENY TOWARÓW I USŁUG, SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego hurtarstyle.pl .
 • Umieszczenie na stronie hurtarstyle.pl określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym hurtarstyle.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego hurtarstyle.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 • Płatność za realizację zamówienia następuje:
 1. Gotówka za pobraniem w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zawarciu umowy i uznaniu konta ARSTYLE. Wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania w wysokości 15zł brutto od paczki do 30kg.
 2. Gotówka w kwocie równej wartości zamówienia przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy ARSTYLE.
 3. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
 • Każdy Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.
 • Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 • Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa ARSTYLE do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 • Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 • Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 • Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: ARSTYLE, Aleja Wolności 10, 42-217 Częstochowa lub elektronicznie na adres arstyle@o2.pl . W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji ARSTYLE traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Zamówienia w sklepie internetowym możne składać poprzez witrynę internetową tylko zarejestrowany klient. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza http://www.hurtarstyle.pl i akceptacji niniejszego regulaminu.
 • Zarejestrowany klient ma możliwość: dokonywania zakupów w sklepie internetowym hurtarstyle.pl, jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów, jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach, a także opiniowania produktów.
 • Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy podać wszystkie dane wymagane do założenia konta użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym.
 • Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: http://www.hurtarstyle.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html
 • W celu zakupu produktów w sklepie internetowym hurtarstyle.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 • Sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane kupującego, miejsce i sposób dostawy. Sklep internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu, jego zmiany lub anulowania.
 • Jeżeli treść e-maila - umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Sprzedawcę.
 • Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego-konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego-konsumenta, Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego-konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt sprzedawcy. W takim wypadku Kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedawcy.

DOSTAWA

 • Dostawy produktów zamawianych w sklepie hurtarstyle.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W hurtarstyle.pl dostępne są następujące sposoby dostawy: przesyłkę kurierską za pośrednictwem InPOST.
 • Koszt dostawy zakupionych produktów podawany jest do wiadomości Klienta przez stronę sklepu lub pracowników ARSTYLE przed dostawą towaru do Klienta.
 • Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 • Czas dostawy towaru wynosi 2 dni roboczych, w zależności od zamówienia.
 • Koszty wysyłki wynoszą w zależności od wagi przesyłki.
 • Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona w transporcie.
 • W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

ZWROTY

 • Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny kupujący-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni licząc od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w wypadkach m.in.: dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 • Koszt wysyłki ze zwrotem nie jest zwracany. Pieniądze za towar zwracane są w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Uprawnienia i obowiązki określone w sekcji ZWROTY niniejszego regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271.).

REKLAMACJE

 • Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 • W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu uzyskania pomocy w usunięciu problemu.
 • Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby ARSTYLE lub wysłana w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej: arstyle@o2.pl
 • Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego.
 • Reklamacja powinna zawierać dane kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 • Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 • Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowania przepisy k.c.
 • Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.hurtarstyle.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 • W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

Godziny działania sklepu:

ARSTYLE
AL. WOLNOŚCI 10
42-200 CZĘSTOCHOWA

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK od 9.00 do 17.00
SOBOTA / NIEDZIELA - ZAMKNIĘTE

E-mail: arstyle@o2.pl
Telefon: 574 307 002

INFORMACJA O COOKIE
 1. Serwis HURTARSTYLE.PL nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator ARSTYLE z siedzibą w Częstochowie przy al. Wolności 10, 42-217 Częstochowa, NIP:9491365938.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  - dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika.

   
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  - „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

   
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
 • Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 • Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Spory wynikające z reklamacji składanych przez kupujących-konsumentów i dochodzenie przez konsumentów roszczeń obok trybu postępowania sądowego możliwe jest na drodze negocjacji, arbitrażu albo mediacji, prowadzonych przez podmioty posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i spełniające wymogi określone w stosownych przepisach. Kupujący-konsument może dokonać wyboru podmiotu, który będzie rozpatrywał spory ze sprzedawcą i poinformować o swoim wyborze sprzedawcę. W przypadku akceptacji przez sprzedawcę propozycji kupującego-konsumenta, spory będą rozstrzygane na drodze negocjacji, arbitrażu albo mediacji.

Przejdź do strony głównej

HIT TYGODNIA

SERWETA PODFOLIOWANA OCHRONNA ROLKA, PODKŁAD 40szt - RÓŻOWA

SERWETA PODFOLIOWANA OCHRONNA ROLKA, PODKŁAD 40szt - RÓŻOWA

15,00 zł13,50 zł
Oszczędzasz: 10%
szt. Do koszyka
SERWETA OCHRONNA ROLKA, BIBUŁOWO-FOLIOWA, PODKŁAD 40szt - RÓŻOWA Profesjonalna serweta ma swoje zastosowanie dla stylistek paznokci do pracy w salonie kosmetycznym, jak i w domu. Stosowane są podczas wykonywania zabiegów manicure, pedicure, stylizacji…
Oferta jest ważna tylko do końca dnia i kończy się za:

Nasze hity

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu